1928 – Actie tot behoud van de Stads- en Biesterbrug

In 1928 werd de Biesterbrug met opheffing bedreigd, en zelden zullen in deze eeuw de gemoederen in Weert zo in beroering zijn gèweest als in dat jaar, toen de minister van Waterstaat te kennen gaf voornemens te zijn om zowel de Stadsbrug als de Biesterbrug op te heffen. Het plan van Rijkswaterstaat bracht niet alleen grote beroering teweeg onder de Weerter bevolking, maar ook binnen het gemeentebestuur en een en ander leidde zelfs tot een door de gemeenteraad aangenomen motie van afkeuring jegens burgemeester Kolkman, een unicum in de historie van de gemeente Weert.

Wat was nu de gang van zaken? Begin 1928 was de gemeente be,zig met de voorbereiding van een uitbreidingsplan. Alvorens tot definitieve vaststelling van dit plan besloten kon worden, was het echter noodzakelijk dat het gemeentebestuur op de hoogte was van het tracé van de traverse door Weert voor het doorgaande verkeer, die in het nieuwe Rijkswegenplan was opgenomen. Op een daartoe strekkend verzoek van burgemeester en wethouders deelde de Ingenieur van Rijkswaterstaat te Roermond namens de Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg te Maastricht op 29 oktober 1928 mede, dat de omlegging van de weg Eindhoven-Roermond te Weert door de minister van Waterstaat was goedgekeurd, en dat de Stads- en Biesterbrug opgeheven zouden worden, waarbij de eerstgenoemde draaibrug vervangen zou worden door een hoge, vaste brug voor voetgangers en rijwielen. In de traverse, die zou lopen van de school op Hushoven tot aan “De Trumpert”, zou een nieuwe hoge, vaste brug over de Zuid-Willemsvaart worden aangelegd tussen de Stadsbrug en de Biesterbrug. Aangezien de traverse het landgoed “De Haag” (het gebied rond de huidige “Tiendschuur”) doorsneed, kreeg het plan de naam “Haagproject”.

Het gerucht dat de Stads- en Biesterbrug opgeheven zouden worden, had in Weert al de ronde gedaan nog voordat de briefvan Rijkswaterstaat was binnengekomen, en leidde ertoe dat op 26 oktober een druk bezochte protestvergadering werd gehouden in Huize Charitas aan de Biest. Tijdens deze vergadering werd besloten tot de instelling van een Commissie tot Actie en Verweer tot behoud der Stads- en Biesterbrug. Het rapport van de commissie is op verzoek digitaal beschikbaar.