Stamtäöfelkes aflevering 22: Hoempa en de Hejbieësems

Foto: archief Frits: ‘ne Bieësemebînger in zien atelier.

Jónger men aanne stamtaofel meîne det dit de naam van e populaer meziekbèndje és, mer dan zitte ze d’r ditskieër toch falikânt naeve. Di-j aojer wieëte wul baeter. Want ”Hoempa”, ouch waal “Hoempapa” geneumdj, waas ‘ne mins, van Beul vandan, dae hejbieësems verkoch. Van z’n eige hoot hae Duisters, mer de vuuërnaam és os tot noow tow duûster geblieëve. Vôlges statter minse di-j ’t kunne wieëte, woeëndje hae oppe Hégkstraot of oppe Hoeëge Kej, muuëgelik in loozjemênt de Trompet, mer des neet hóngerd perzênt gewis.

Hae hândeldje dus in hejbieësems, woeëmej hae op ‘ne bakfiets roondrieëj doeër stad en lând um ze te verkoupe. Asse aant fietse waas neuriedje hae in zien eige oppe maot en de kadâns van ‘t traeje oppe trappers, hoempa, hoempa,… En zoeë hebbe ve hem déks doeër de binnestad zeen fietse. ‘ne Goodaardige mins dae allein kwaod woeërt as rotjóng hem begoste te peste en naoreepe mét “hoempa, hoempa,…”.

Hejbieësems wore toendertiêd in zwang, zoeëwaal beej parteklere as beej de Publieke Werken vanne gemeindje. Ze woeërte gemaaktj van ‘ne bössel gewieëterdje tej twiêge van hej, bêrke of brem di-j mét riêzers, ’n stieëvige taw of iêzerdraod good beejeîn geboonge woeërte. Dan hawdje ze d’r ‘nen aangepûntdje stieël in en klaor waas de bieësem. Ze kieërdje pas echt good asse al effe gebroêktj wore, umdet dan ‘ne zi-jkânt wat aafgeslieëte woor en ’t vaegoppervlak e stök groeëter waas gewoeëre. Vör ‘ne bieësemstieël koszje ’nen ieëw gelieëje nog neet terecht beej Blokker of Hema, mer ge mósj uch zelf ‘ne tak van ‘nen eikeboum (eikehakhout) of aelzehout sni-jje. Hoempa haaldje zien hejbieësems beej kefee Spijk (Stijnen) oppe Hösseverwieëg. De wichter van Keersmaekers en ânger oet de buurt, di-j dao schuins tieëgenoeëver woeëndje, verdeendje zich ‘ne kêrmescênt beej doeër di-j wisse te gaon sni-jje int bos of oppe hej en dan nao Spijk te brînge. Dao zoot ‘nen echte bieësemebînger dae zien vaegers dus aan Hoempa leverdje.

D’r zeen minse di-j bewieëre det Hoempa getrawdj zoeëj zeen gewaesj met Hummie (*), mer det és geinszins bewieëze. Hoempa és waal plechtig en sjiek getrawdj mét ‘n zieëker Anneke want vanaaf de trappe van ’t stadhoês (noow muzeum) waas dwers oeëver de Mêrrentj tot aan ’t hoeëfdaltaor inne statterkêrk ‘nen dikke roeëje luîper oetgeroldj woeë-op Hoempa en zien broêd plechtig van de börgerlike trawweri-j nao de kêrkelike inzaengeling taffeldje. En d’n ôrgel spuuëldje hej-op. Ich stóng d’r beej en kieëk d’rnao. Zjuust wi-j völ ânger, want d’r waas hieël wat vôlk op aaf gekaome. Hae woor, schientj, ‘ne bekindje mins in Wieërt. Hoempa haaj ‘nen hoeëge zî-jje op en de broêd waas int wit. Des alles waat ich d’r nog van weît. Later woeërt d’r gefeêzeldj det “den houwelijksen staet” mer e paar daag gedoordj zoeëj hebbe wi-j de bloompöt al doeër de kamer begoste te vleege.

Mer as vae aan hejbieësems dînke, en aan P&W vanne gemeindje, schutj os de onvergaetelike Lewíe van Kroêt-Driek (Jacobs) te binne mét zien vastelaovendjskreatie in de jaore fieftig: Met de klemtoeën op dju:
“Ich bin vanne gemeindju
Jao, jao waat meindju,
Ich bin ontsaggelik bekwaam
En vaeg vör eederein de baan
Ich bin vanne gemeindju
Jao, jao waat meindju
Ich bin de mân, poepelepee,
Vanne Pee en Wee,
Hatsjee!”

(*) Oeëver Hummie mótte ve ’t aanne stamtaofel nog hebbe.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.