Stamtäöfelkes aflevering 56: Autori-jje

De gaste aanne stataofel zeen op ‘ne laeftiêd det eur kleinkîndjer al eur ri-jbewiês hebbe en zeuj zich doer eur laote vare. Vuurâl as di-j jong det pepeerke zjuust verwôrve hebbe, pakke ze alle kânse aan um met de vwatuur van pap/opa/oeëme de wieëg op te gaon. Oeëti-jje kieke ze uch dan aan of ze, zjuust wi-j ‘ne taksi-sjefeur, met uch wille aafraekene. En geliêk hebbe ze! ‘tEs nondedjow neet goojekoup um det bewieske van de Riêksdeenst Vör Verkieërdjewieëge inne binnetès te kunne staeke. En ajje dan ounoch ‘ne kieër flatsj, weuëret allein mer erger. Dao mojje lang vör poejakke as schapevöller beej de Aldi.

Det waas in miêne tiêd (1958) toch ângers. Vör waalgeteldj achtenvieërtig göldjes (dès allewiel € 21,60 !) haaldje ich det onmisbaar pepeerke en ich weit neet mieër of ich 6 lesse van 8 euro heb gatj, of 8 lessen van 6 euro. Mer dè’s um ’t aeve. Ich mos waal mien theorie oeëverdoon beej meister Koenders, d’n eksaminator, want ich haaj neet dèkzat in det bukske gekieëke woeë alle regelkes in stônge. Det kosje mich waal 2,50 ekstra in ‘ne tiêd det ’n pekske Caballero van 25 stöks 80 sênt koszje. Ich weit ouch neet mieër oftj beej De Boeëj, Baetsen, ofAlleman waas woeëvan ich ri-jles krieëg.

Ri-jschoeël De Boeëj hoot zoeë, umdet de eigenaar ‘ne gewieëze plies waas en dao zegke ze op z’n plat Wieërts boeëj tieëge. Jan van Neelkes Jaan (Baetsen) woor noog wiêt vuur ‘d’n oeërlog breefdrieëger 1e klas en goof um wat beej te verdeene ri-jles beej Driek vanne Frênk (Frenken) oppe Kêrkstraot. Dae verkocht autoos en um di-j te koupe mozje det bewiês hebbe, dus begosse zellef mer ’n ri-jschoeël um klânte te winne. Di-j schoeël noome later oeëver en toen waasj Ri-jschoeël Baetsen. Z’n zuuëns Wim en Ad moste al metein ri-jles gaon gaeve toen ze âmper twieë daag zelf ’n ri-jbewiês haaje. Allewiel onvuurstelbaar! Völ Wieërter hebbe beej eur de kûnst van gaas gaeve, remme en achteruut parkieëre gelieërdj. En hellingske trekke oppe spoeërbêrg. En vergaetj verdoeërie neet te sjooke!!!!!! Oppe foto zeeje de ieërste leswages van Baetsen. Di-j haaje nog ’n “P” oppe nummerplaat staon en det beteikendje toendertiêd detze oet de provinsie Limburg kwoome. Plimburg zagte vae as wichter. Mer waat vör ’n mêrrek auto es dae-n ieërste? Oongeraan stieët Ad beej d’n Opel.

Gekke vuurvalle blieëve neet oet. Zoeë wi-j ‘ne lieërling dae vuur d’n oeëverwieëg most wachte. Toen d’n trein vuurbeej waas, de buim weer oeëpe en ’t roeëd knipperlîcht oet, rieëje neet wieter. “Woeërum gaoje neet wi-jjer?” waas de vraog. ”Ich wacht op ’t greun lîcht” zache. En zoeën Tonnie van distilieërder Stang Mathijsen oet de Maasstraot waas ’n kerteer te vreug beej de Tramhalt vör zien ri-j-eksame. Toen pajje hae zich oongertösse mer ’n peelske. Toen d’n eksaminator ‘m kwoom hale, zag hae “Wach effe, ich mot ieërst m’n pîlske lieëgdrînke”. En toene trök kwoom, woore ounoch geslaagdj ounoch! Vandaag d’n daag zoeëdje heejmej al geflatsj zeen vuurdejje op eksame gongtj.

Mer völ joonges in dae-n tiêd haaje al hieël wat kielemaeters gerieëje in d’n aoto van pap, of ‘ne oeëme vuurdet ze les krieëge. Op stil wieëge, boetenaaf, zoeëdet ze al wiste wi-jtj gong vuurdet ze inne ri-jkûnst oongerwieëze woeërte.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.