Stamtäöfelkes aflevering 69: Snuik daeje allewiel neet mieër zeetj

Foto: Doeërgesnieëje touverbâl

Woeë kujje as wècht zeendje nog ‘ne touverbâl vör twieë sênt of ‘ne knab per stuk koupe? Vreuger koszje det beej Jamin (Zjamae, op z’n Frâns oetgesproeëke) woeë noow ’t Swaentje ligktj aan, wi-j ’t vreûger hoôt: ‘t Julianaplein oppe-n hook vanne Stationstraot, allewiel aanne Boêk van Verhegge. ’t Duursgaat waas oppe zelleje plaats woeëje noow nog ’t Swaentje binneschuufeldj. Ajje d’r nog komtj teminste. Dao koszje ounog roeëj wiênballe en losse stökskes sòkkerpaek koupe um schuumke van te trekke tieëge de verkaoj. Of umdejje ’t gewoeën lekker vongtj. En zoorstèkke. Woeëje op kosj zabbele en letterlik ’n pûntje aan zuige. Dao leepdje bekans ‘ne alikke daag aan te lebbere. Ge zeetj ze nog waal inne snuikkraom oppe kêrmes. Di-j wiên balle woore per 3 of 4 stöks verpaktj op ’n kertonne schaaltje, aafgedektj met sillefaan, want ’t woeërd plestìek kindje ve nog neet. Det uigdje zoeë schoeën det uch ’t water inne moel leep. En di-j woore zoeë dik dejje eur (wichter)menazieklep amper tow krieëgtj. En de toverballe pajje ge um de haverklap oet eûre moel um te uige waat vör kluuër det ze noow weer haaje. Plèkhang krieëgdje dao waal van, mer di-j voogdje gemeinlik aaf aan eur bóksepiêp. Mooder schroompdje di-j later op ’t wasbreet wul weer proeëper. Sunlightzeîp waas dao good vör.

De goojekoupste snuik daeje kosj koupe waas joedevét. Oonger ângere ouch beej Merie van Pietje Kamp en beej Mieke-Betje. Neet beej Jamin (op z’n Frâns!), want dao waas di-j zaak te gerinnemieërdj vör. Joedevet waas aafvâl dae beej ’t make van aerpelstroeëp aant mesjien blieëf plèkke. Det schraapdje ze d’r vàn en dan heeldje’n bitje véttige, haarde witte brokkele oeëver en di-j verkochte ze as snuik. Ge mosj effe op det vétèchtig genuuëks bliêve knauwele ieërdejje ’t gongtj preuve, want ajje ’t zjuust in eur bakkes haatj, waas d’r gein böl aan. Doeër ’t knauwele woeërtj ammèr zeûter. Totdejje ’t oetspi-jdje. Ich hebtj ewiel noeëts meer gezeen en weit neet oftj nog te koup es. Mer asj zoeë zoeëj zeen, gaon ich d’r mien kleinwichter neet fael op make. Dao weit ich waal wat lekkerders vör. En woeë deendje dan dae aerpelstroeëp vör? De bekkers gebroêkdje det as vervânger van sókker in kukskes en ânger zeûtigheid. Det waas lekker goojekoup. Oftj nog gebroêktj weûrtj, wieëte ze zelfs aanne stamtaofel neet. Mejjèh, dao zitj ouch geine bekker beej. En asj toch zoeëj zeen, dörftje ’t eiges neet te zegke, bang det vae meine dette de zaak besodemietertj. En zoeë esj ounog ‘s!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.