Stamtäöfelkes aflevering 90: Weem es bli-j ajje toês komtj?

Foto Frits: “D’n ieëzel bâlktj ’t Tantum Ergo”

Toen vae ’t d’r aanne stamtaofel  oeëver haaje weem ’t bli-jst es ajje toês kotj, de vraw of d’n hoond, waas d’r ‘ne hieële slumme beej, dae wist wi-jje det mosj oetprebieëre. “Sloêtj ze allebej twieë oor lang op inne graasj, en kiektj dan weem ’t bli-jst es um uch weer te zeen ajje ze los laotj”. Ich kântj neet oetprebieëre, want ich heb geinen hoond. En dae naeve mich zoot haaj gein vraw. Mer vae koste os aevezieër indînke waat d’n oetslaag zoeëj zeen gewaesj. ’t Es waal zoeë det ‘ne hoond hoongert kieër bli-j es ajje hoongert kieër binnekotj en ’n vraw kan neet tot vervaeles tow bli-j bliêve asse uch zuût. Soms zelfs hieëlemaol neet. ‘ne Kammeraod van mich haaj ‘m gelaaje en pakdje zich ‘ne taksi. Zeëte tieëge de sjefeur: “Bringtj mich êrreges nao tow woeë nog wat gaondje es”. “Dan bring ich uch nao hoês”, zagt dae. En dao waas wat gaondje! Mer det haaje kunne wieëte. ’t Es gemaekelikker um ‘ne ieëzel ‘t “Tantum ergo” te laote bâlleke as eur vraw oet en ternao ’n wilkoms-aria te laote zînge ajje knoeëkezaat toês kotj. Oeëver “Tantum ergo” gesproeëke: vör di-jgieëne di-jtj neet (mieër) wieëte: det waas ’n letiêns gezânk waat soondes in ’n plechtig lof hej-op gezoônge woeërt. Eedere katteliek (toendertiêd) kos det zoeëwat oete kop mejzînge. Mer d’r es soondes gein lof mieër, en asj d’r waal zoeëj zeen, gónge ve d’r neet mieër nao tow. Net zoeë mîn as nao de més. Zjuust wi-j Frêns van Hârrie van Hoebeskes Frêns (Claessen) vanne Maossenwieëg. Dae gong soondes altiêd nao de halftwélfse mès inne statterkêrk, mer vergrabbeldje zich mieëstâl inne duur en kwoom d’r naeve in ’t Broên Paerd terecht. As de mès oet waas gonge weer heivers met ’n onschöldjig smoelwêrrek. Mer zien mooder troedje det neet en reep ‘m ’s op ’t matje. “Gaojae ècht wul nao de més?”, vroog ze rechtoet. Ontkinne en d’r tieëgen-in gaon haaj geine zîn, dus beechdje hae mer op dette vur de doôr vanne mès aan d’n toeëg vanne kefee stong en ’t fein vong as de keplaon mer lang preekdje.  Mooder haaj djuus good inne gate det dao gein ieër mieër aan te hale waas vör de kattelieke zaak en goof ‘m permissie um nao de kefee te gaon, asse d’n tiêd mer inne gate heël, zoeëdet zien breurkes d’r neet achter zoeëje kaome dette de mès verledje. En det lökdje want zeûj goonge op Bosseve en hae nao de statterkerk. En haaje toen mer ’n foto gemaaktj van de binnekânt van ’t Broên Paerd, want dao zeen ve nog noeëts aan kunne kaome. Met Herman Linskens as kastelein. Weem hieët di-j messchiens nog ein? Ge kriegtj d’r ’n book van mich vör.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.