Stamtäöfelke aflevering 6: Zwumme in d’n Iêzere Mân

Foto: Archief Frits Weerts

De stamtaofel zoot ‘ne kieër beej Dennenoord en ’t gesprek kwoom d’r as vanzelf op wi-j vae vreuger innen Iêzere Mân gónge zwumme. De fietswieëg vanne stad nao d’n Iêzere Mân góng mieëstal vanaaf de Kêrkstraot oeëver de Keulerstraot en dan via ’ne zândwieëg oeëver militair oefenterrein achter de kazêrne langs rechttow-rechtaan op Dennenoord aan. Ge kosj ouch oeëver de Bosseverbieëk tösse de boorderi-jje doeër, oeëver de akkers woeë later Philips loog. Dan kwoomdje ouch beej Dennenoord oet. Det wore de korste wieëge. Vae kalle noow oeëver de jaore vlaak nao d’n oeërlog, wi-j de zwumbade drek achter kefee Dennenoord loge. Jaowaal: zwumbade (mieërvoud) want d’r woor ’n dames- en ’n hieërezwumbad en di-j loge umtreentj hóngerd maeter van deindânger aaf. De dames koste drek achter de kefee baddere en de hieëre wiêt ewég nao lînks en dan rechs um d’n hook. En owieë as zich eme van ’n ânger kunne in ’t verkieërdje bad leet kieke! Det mószje uch ongevieër gaon beechte. Det kujje uch noow neet mieër vuuërstélle. De wichter oonger de tieën mochte nog mét mooder mej in ’t damesbad, mer pap mocht dao neet beej zeen, want dae huuërdje int hieërebad thoês.

D’r waas ‘s ‘ne vader dae vroog aan daeke Souren offe beej zien gezin int damesbad moch bliêve. D’n daeke leep roeëd aan en stâmpdje ‘m ongevieër nao boete; wi-j dette d’r in godshieërenaam  beej kwoom det te dörve vraoge. Hae és noeëts mieër gaon zwumme. Waat ‘ne bekroompe tiêd!

© Frits Weerts

Mer aevegood waasj fein zwumme dao, want dao woor ’n zândstrând waat zeutjes aafleep in ’t water en asj zoeë deep waas det ’t water bienao aan eur schoûwerkes kwoom, waas d’r ’n aafscheî-jing mét houtere päölkes mét hinnedraod woeë dejje neet achter mochtj kaome van badmeister Bèr Ramaekers.  Dao hebbe de mieëste van oeëze laeftiêd zwumme gelieërdj zoonger lés te kriêge. Ge kieëktj de kûnst aaf van di-j ’t al koste. En di-j gove uch ouch gooje raod wi-jje mét eur erm en bein mósj slaon. Eigelik gingtj vanzelf. D’r zeen d’r zat di-j eur laeve lânk gezwómme hebbe zoonger oeëts de proof aafgelagdj te hebbe en geîn zwumdiploma boeëve eur béd hebbe hânge. Mer ze zwumme as vésse!  De duiktoeëres wore gebawdj van houtere päöl en stónge zoeë’ne maeter of tachetjig boete ’t aafgepaoldj zwumbad.Dao koste dus allein vollieërdje zwummers nao tow. D’n duiktoeëre van ’t hieërebad koszje van de lange en de korte kânt bereike umdette inne lînkerhook vannen Iêzere Mân loog, van Dennenoord oet gezeen. D’r wore kleîdhökskes van grene plênk di-j van boete greun gebeitsj wore en van binne wit gekâlktj. Eur kleî-jer hóngdje op ’n houtere kapstökske en goofdje aaf inne bewaarruumdje. Op ’t zândstrând langs ’t water mochdje spuuële wi-jje woeëtj. Koêle grave en vôl water schöppe en dan doeër ’n bieëkske trök laote loupe innen Iêzere Mân, waas ’n fein bieëzigheid. Oppe foto zeeje de schriêver in 1948 dao drök mej doondje. Det waas nog aan de damesbadkânt. Oppen achtergroond zeeje de kleîdhökskes en bewaarruumdje. Oppe ânger foto zeeje dudelik de aafscheî-jing tösse ‘t deep en óndeep gedéldje. In daen tiêd koszje ’n abonnemênt vör d’n hieële zoeëmer fl 7,50. En dan koszje zoeë dék zwumme ajje woeëtj. Inne verkânsie hóngdje dao d’n hieëlen daâg roond en haadje de boeëterhamme en ‘n fles (aanling)limmenaat bi-j uch. D’r knarszje waal altiêd aerd tösse eur tang ajje ootj.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.