Stamtäöfelkes aflevering 84: Det bestieët neet: Gein waer!

Fotoarchief Frits. “Wi-j zoeë: Gei waer?”

Gein waer kân neet. Det snappe vae zelfs aanne stamtaofel. Mer toch weûrtj ’t dèk gezagdj. “ ’t Es gei waer”. Waat zoeëje ve in godshieërenaam motte aanvânge aster gei waer woor? As wècht zeendje haadje dao gein benûl  van wat vör ’n waer ’t woor. Tot wiêt int naojaor nog inne korte bòks. Kaod? Noeëts van gehuuërdj. Eigelik waasj beej aojer minse toetmèm. Mien groeëtvader zaliger gedachtenis Dolleve-Fried (van 1867) zagt altiêd “Met Paose de oeëverjas oet en met Allerheilige weer aan”. Neet vreuger en neet later.  En det woore de wîntjers en zoeëmers di-j met di-j van allewiel neet mieër zeen te vergeliêke. De minse toendertiêd woore mieër vertroedj en vergrujdj met ’t waer. Miên vader es fieftig jaor lânk doeër waer en wîndj nao de maelmuuële gefietsj. Dae knoeëterdje allein mer as ziênen hood weer ’s inne knaal gewèjdj woor. Eine kieër waasse dao bli-j um. “Dan bin ich daen aoje tebbes ouch kwiêt”, zagge. Tot ‘ne langs-de-knaalbewoeëner daen hood trok kwoom brînge. Dae  haatj zeen gebuuëre en mèndje dette ’n good wêrrek dieëj um det dînk oet te knaal te vésse. Mer oeës pap mogt zich aevegood ‘ne nowwe koupe van oeës mooder. Det maajje völ good.

As wécht zeendje gongdje nao schoeël, en tösse de middeg nog op-en-nieër um wêrrem (!!!!!!!!) te aete, te voot of mette fiets, doeër alle waer. De groeëte minse ouch. Mooder koeëkdje de pot tösse de was  en ’t zwabbere doeër. En saoves boeëterhamme. As de wichter um ’n oor of veer oet de schoeël kwaome kriêge ze waal al vuuraaf ‘ne boeëterham. Ich weit nog det ich in daen tiêd staondjes ’n half mik met pindakieës opvroot. Saoves móster vleis of kieës oppe boeëterham.  Reîngel? Allewiel pakdje d’n auto um na de breevebös (woeë staon di-j nog?) of de sjinees te gaon. En tösse de middeg motte de wichter op schoeël opgevânge en bieëziggehaoje ware en zèllef kriejje op kentoeër of wêrkplaats ‘ne wêrreme hap woeevan ze zegke detj ‘ne gezonde maoltiêed es, bestaondje oet ’n zaote, met mael aangedikdje sop en ’n vètte krekèt…..lekker mân! Saoves zidje hieërlik te smikkele achter d’n tillevies van de in de magnetron opgewèrmdje wêrreme hap oet de deepvries van AH. Woeë es de wêrm hoêselikheid geblieëve woeë pap en mam met de wichter smêrreges, smiddes en saoves same aane taofel zoote en de femiêlie-perikele oppe taofel kwaome en geregeld woeërte?  Heibels woeërte dao beejgelagdj en vae woore kontênt. Komtj dao noow ’s um? Oeëver ’t waer haaje ve ’t âmper. Want ’t es toch gei waer!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.