Stamtäöfelkes aflevering 35: Oeëver Wieërter Minse I

Teikening: Stadsfiguur Hoempapa (van pasfoto)

Bekans ederskieër as ve aanne stamtaofel beejeîn zitte, gaon d’r wul bekindje minse van vreuger oeëver de tóng. En zjuust wi-j ‘ne gevânge vés ammèr groeëter weurtj wi-j dékker dejje d’r oeëver kaltj, deste schoeëner waere de spuchte of oetspraoke di-j dieës petroeëne hebbe oetgehaaldj of oetgesproeëke. Dék és de basis van waorheid zoeë groeët wi-j e pinpongbelke, mer weurtj ’t verhaol opgeblaoze tot ‘ne dikke gekluuërdje lochtballon. Ve mótte toch wat van di-j standaardverhaole vör ’t naogeslacht beware, dus ich schrief op waat ze mich d’r van vertélle.

Zoeë góng Wiel van Toeën van Perjân (Tullemans) boeëdschappe doon beej Merie op ’t Hukske (Leenen) inne Schoeëlstraot. ’n Aojerwets wînkelke woeë gruttersware nog in oeëpe zek stoonge en ze mét ’t schöpke woeërte aafgewoeëge. Ouch ’t zaot. Wiel haaj d’n hoond van thoês bi-j zich en dae piszje tieëge dae zaotzak. Wiel dieëj offe niks gewaargewoeëre woor, mer thoês zagte tieëge z’n mooder: “Mam, ge mótj vuuërluîpig mer geî zaot koupe beej Merie op ’t Hukske”.

Greuntjes- en fruitboor Krops rieëj dageliks mét paerd en ker doeër de stad. “Krops gaeftj mich ’n körs”, repe di-j jóng. “Kouptj uch ‘ne kilo en vritj uch te börste”, zag hae dan.

’t És bekindj det Merie van Pietje Kamp, van ‘t wînkelke vuuëraan inne Bieëkstraot, gaer nao de Scala-bioskoop ging oppe Koeëremêrrentj. ’t Zat zich altiêd inne vuuërste ri-j steul. Neet allein umdetj dan de film good zoeëj kunne zeen, mer vörâl um ’n kalebas vuuër zich nieër te zétte en det de jóng inne zaal hem gemaekelik koste vînge, want ’t haaj altiêd snuîk bi-j zich um oonger de filmvuuërstélling te verkoupe. Gemaekelike beejverdeenste? Schoeën verhaol? Dînktj dao neet te mîn oeëver want Merie móst as wieëdevraw roond kaome mét waat zien rouk- en snuîkzaakje opbracht. Sociaal vörzeêninge wore d’r âmper. En beej Vincêntius waasj ouch geîne vétpot.

Piet Vercoelen en Sjang Trienekes wore twieë bekindje bakkers inne stad. Ze koste ’t good mét deindânger vînge en goonge d’r oeëtti-jje same eine (nou jeh!) pakke. ‘ne Kieër gebuuërdje ’t det de vraw van Trienekes oonger inne zaak leweît huuërdje en ’s ging naze waatter gaondje waas. Dao wore di-j twieë toch knoeëkezaat deindânger mét vlaaje aant bekoeëgele! D’r loog gein vlaaj mieër op ’t schaap. Neme weît mich te zégke wi-jtj aafgeloupe és en des zundj.

Koeëb (achternaam?) waas ‘ne schieëpsknecht dae ’t trékpaerd van ‘n schuût mendje. Det paerd loêsterdje allein mer nao Koeëb. En wi-j dae mét pensioen góng en ‘nen ângere voormân ’t paerd móst leî-je, verzat dat paerd geîne poeët. Âl haaje ze geprebieërdj um ’t bieëst aanne gang te kriêge, mer hae verrékdjen ‘t. Oppendoôr móst Koeëb opdrave. Dae kwoom métte fiets en begos op hóngerd maeter aafstând al op det paerd te sakkere en te godverre detj zoeë knetterdje. Op slaag begos ’t paerd te loupe !!!

’t Paerd van Frits vanne Wertha bracht ‘m altiêd nao hoês asse oppe bók zoot te dutte nao wat glaeskes Wertha-pîls. De Roeëje van Damen (‘ne woût) heel ‘m ‘ne kieër aan umdette doeër roeëd waas gerieëje. Frits staptj vanne ker aaf, stâmptj det paerd vör z’n knuuëk en zieët: “Kujje neet oet eur döp kieke, stómme kerhingst!”. Ésj waor? Jeh, ’t weurtj zoeë vertéldj. Volgendje kieër mieër.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.