Stamtäöfelkes aflevering 57: Vleege oeëver d’n diêk

Di-j Hollendjers motte zich niks meine asze opschöppe oeëver eur diêke. Vae, in Wieërt, hebbe ouch ‘ne echte. En dan bedoel ich neet de hoeëger zandwieëg di-j doeër Pieël en Kempe veurdje, zoeëdejje d’r met druuëg veût doeërhaer kosj bannjere. Tobbersdiëk, Dieêkerstraot, Leiversediêk en zoeë. Nein, vuur d’n oeërlog hebbe ze oppe Bosserverhej ‘ne echte diêk aangelagdj. Ajje van zestieën langs de knaal oppe zînk aanfietsj dan waerdje inins gewaar det de hej rechs naeve uch lieëger ligtj as lînks ’t water vanne knaal. Ajje ’n sluuëfke zoeëtj grave dwaers oeëver de wieëg vanne knaal nao de hej, zoeëj uch de hieël hej oonger water loupe. En det es noow zjuust woeë ze vuur 1940 achter gekaome woore en asze det dieëje, meindje ze, koste ze daomej de Pruûse tieëgehaoje.

Mer um neet hieël Bosseve oonger water te zette, moste ze ’n diêkske bawwe det ’t water dao haeroppes tieëge heel. Det diêkske ligktjer allewiel nog. Allein esj jaomer detj noeëts gebroêktj es, want de Pruuse kwoome achterum oeëver Bêls. Achterum esj kêrremes zulle ze gedachtj hebbe en kwoome met druuëg veût hi-jjeroppes. Toen ze aerd noeëdig haaje um det diêkske aan te legke ontstong dao ’n vin-ke. Met klaor en zuuver groondwater, woeë vae as wichter dék in gînge roondspèrtele en kuite inne gaele zând. En dao kwoom zêldje of noeëts eeme. Dus waas det de oetgezochdje plek um met eur leef oppe zoondigenaomiddeg naotow te fietse, uch dao langs d’n diêk tösse de struukskes trök te trekke en doon, waat verleefdje ammaol ammèr doon.

In de jaore fieftig vanne vuuërige ieëw bestong in Wieërt de Wieërter Vliegclub en di-j joonges bawdje zweefvliegtuigskes oet balsahout, plèksel en dun pepeer.

Oppe foto zeeje di-j klup op, en op wieëg nao, de Bosseverhèj um di-j zweefdînger op te laote en ze röste effe oet beej ‘n kazemat di-j toen nog naeve de knaal stông. ’t Waas ’n prachtige sport, allein, asj good ging en det vleegtuugske blieëf lang inne locht, moszje det kielemaeters achternao renne umtj trök te kriêge. Det oeëeverkwoom mich ‘ne kieër en miên toestèlke vloeëg oeëver de hieël hej richting boeëvebeschrieëve diêkske. En ich d’r achterhaer. Zjuust achter ‘t diêkske blieëf ’t apperaat in ‘ne boum hange. Hèh! Gelökkig! Ich zat mich effe um op aom te kaome en toen veel mich wat op. E bitje wi-jjer waas einige bewieëging in ‘t struweel en wi-j ich good kieëk woeërt ich twieë minse van verschillendje kunne gewaar. En di-j looge dao obbein! “Kîh”, dacht ich toen. “Det es woeë prefesserke Joske Jansen van ’t kleezje (as leek op det gebied) doeëd en verdêrf oeëver preekdje”. De duûvels lekker verleiding zitj in ’n klein hukske. In dit gevâl achter ’n klein diêkse. Ich heb mich stillekes trökgetrokke en ze laote doon woeë ze mej bieëzig woore. Trök beej miên vreende vanne vleegklup heb ich ze daen daag nog niks gezâgdj, want ich deenk det ângers de hieël bups danaotow gegaloppieërdj zoeëj zeen. En ich dacht beej m’n eige det ich de neteur ziêne gânk most laote gaon.

Det wiêt en haard achter eur vleegtuugske aanloupe waas later neet mieër noeëdig, toen ve oetgevoonge haaje wi-j ve ’t dînk neet langer as drej minute koste laote vleege.

Daorum heb ich noeëts mieër achter ’t diêkske gekieëke. Jaomer!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.