Stamtäöfelkes aflevering 78: Woeë deene geite eigelik vör?

Foto Frits. “ De GFT-verwêrker en de betreffendje moor, oppe achtergroond ’t Kleezje.”

Aanne stamtaofel woeërt d’r drök gedillebrieërdj oeëver ’t nut en onnut van geite. In vreuger ti-jje haadje aan eeder boorderi-j wul ’n geit aan de tujjer staon. Oetti-jje zelfs mieër. Det woore nuttige bieëste, deenstig vör van alles. Ajje ze aaf en tow vertujjerdje hele ze uch doeër eur vraatzucht ’t hieël erf en woeëjtj noeëdig waas: de mooshoeëf kaal van onkroêt. Want ’n geit blieftj d’n hieëlen daag aant vrieëte. Gazons haadje vreuger beej ’n boorderi-j neet, want det waas zundj van de groond dae bepoeëtj kos waere met moos, greuntjes of oeëftebuim. Mer op ’t graas oonger di-j oeëftebuim stong zoeën geit gaer en dieëj z’n best ’t graas kort te haoje.  Verder waas zoeën bieësje ‘ne gooje waakhoond. Want zoeë gaw as zich eeme leet kieke op ’t êrf begoste ze te mekkere. Mer umdet ze det tössedoeër ouch dieëje loêsterdje dao neeme mieër nao en waas det âl-met-âl dus vör law loêne. ’n Wieter vuurdeil van ’n geit waas det ze lekker en gezonde mêlk, wat vétter as kowmêlk, goof. Nein, allicht, de bok neet neteurlik! Minse di-j noow op gevorderdje laeftiêd zeen en opgruuëdje op ’n boorderi-j zulle nog beej hoeëg en lieëg bewieëre det det de lekkerste mêlk woor di-jje kosj drînke. Vörs vanne geit. Waaje tevöl haatj aan mêlk, dao woeërt kieës van gemaaktj. Dae koszje wat langer beware, mer woor nao wat langere tiêd wul zoeë strang van smaak dette amper te smauze woor. Di-j soeërte kieës kujje allewiel nog altiêd koupe, mer waere, op ’n înkel Frâns boorderi-jke nao, febrieksmatig gemaaktj.

Inne oeërlogsjaore haaj völ minse inne stad ouch ’n geit achter in eur huuëfke staon.

Vör de mêlk en ’t vleis asze geslachtj woeërt. D’n hieëlen kuuëke-aafval, waat ve noow GFT neume, ging doeër de geit hieën en kwoom as kuuëtele inne mooshoeëf terecht. Det bieëst haaj dus völ nut. Beej os inne Muuëlestraot stong de geit te mekkere op ’n stökske graas oonger de körseboum. ’t Woeërd gazon waas nog neet oetgevoonge. Naeve os woeëndje de “Kleine zusters van de Heilige Jozef”, ’n zusterorde van d’n heilige Savelberg, di-j wêrkzaam woore op ’t kleezje, waat dao weer naeve loog. Euren hoeëf waas gescheide van dae van os doeër ’n hoeëg moor. De nonnekes koste de geit dus waal huuëre, mer neet zeen. Det voonge ze jaomer en leeëte det bliêke, doeër de geit nao te doon en mekkere. Det waas lache! Toen hebbe ve ‘ne kieër met z’n alle de geit opgehoffe en oeëver de moor beej de nonnekes gezatte. Det waas kuit! Zoeëwaal vör de zusterkes as vör os. De geit zelf waasj d’r duudelik neet mej ins en lieêt det oetdrökkelik huuëre. Later woeërt ze geslâchtj en ’t vleis ingewèktj um inne wîntjer te aete te hebbe. Zjuust wi-j oppe boorderi-jje.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.