Stamtäöfelkes aflevering 53: Deensttiêd

Foto archief Frits Weerts. “Oppe DikkeDaf achter ‘ne Pûnt50 in La Courtine”.

Inins woeërt d’r weer ’s oeëver geprenoeësterdj aanne stamtaofel. Deensttiêd. “’t Zoeëj baeter zeen gewaesj as dae van os nog in deenst haaj gemótte, zjuust wi-j ich vreûger. Dan waase nog ‘ne mins gewoeëre”. “En di-j jong van allewiel moste eigelik ammaol nog ’s in deenst motte!”. Krasse wuuërt van krasse aoj ménnekes? Hebbe ze geliêk?

De mieëste joonges oet oeës kontri-jje di-j in de jaore ’50 vanne vuuërige ieëw in deenst moste wiste âmper waat eur oeëverkwoom. Ze leepe vanaaf de schöllek van mooder en de schörte vanne geistelikheid boem-paaf de kezêrneport binne. Ze krieëge ’n” Ieërste Griês” (toen ’t tenue vanne seldaote) aangemaete en kwoome d’r achter det de neet kattelieke joonges, di-j ze ieër met de noeëdige presómsie moste bekieke, ouch minse woore di-j gewoeën aomhaaldje en en woeëje mej kosj kalle. En met ‘tzelleje achtergedacht bekieëke de prottestânte di-j paapse aanhângers. Mer al gaw veêle de schèlle van eur ouge en koszje met allemân oeëverwieëg.

D’r leepe d’r in zoeë-n kezêrne roond di-j ’n bêlkske, stèrke of streepke op eure schouwer haaje en di-j moszje gooje-n daag zegke doeër met eur vînger tieëge eur pet te tikke en oongertösse moszje ‘m aankieke. Det woordje eiges neet gewintj. En ge kindje dae vênt toch hieël neet? Ze lieërdje uch det det eure mieërdere woor en dejje dao tieëgenop mosj kieke. Nondedju, det waas hieël wat ângers as ‘ne zwèrtgerokdje keplaon woeëje nederig eure kop mosj buige ajje ‘m tieëge kwoomtj. Neet detse in deenst niks aant geluif dieëje. Ajje bevuurbieëldj met Körsemus oppe kezêrne zootj beej de parate hap, marsjieërde ge in kolonne en in rotte van veer aaf nao de Nachtmès inne garnizoenskêrk. Vrede op aarde, dus zoonger gewieër, hêlm en gaasmasker. Det waal dus.

In Hollendj waas bliêkbaar gein plaats zat um ’n groeëte manäöver te haoje en dus verkazje ze ’n alikkke divisie nao La Courtine in Frankriêk. Op trökwieëg van La Courtine op Hollendj aan in 1960, woeërte de kattelieke seldaote op 1 November (Allerheilige, dus Hoeëge Zoondig!), doeër d’n aalmoezenier getraktieërdj op ’n hoeëgmès inne oeëpe locht op ‘t kezêrneterrein van Bourges. ’t Neetzeldje beej 5 graad boeëve nul. Aant indj vanne mès waas drèjkwaart van ’t geluivig seldaotevôllek wul aan ziên geluif gaon twiêfele want ze zoote ammaol inne kantien te ri-jjerre. En det ondanks de pikânte bezeûndjerheid det op ’t kezêrneterrein, ’n tikkelke wi-jjer as woeë vae de mès volgdje, ’n bordeel waas woeë de Frânse seldaote (legionaere?) in en oet leepe. Völ intressânter as de mès! Ge kosj eure’n aandacht meulik beej d’n altaor haoje. De kâl gong roond det di-j legionaere 10-ritte-kaartjes koste koupe.

Vanuut La Courtine waas d’r ‘ne laevendjige sluikhândel in Moulinex-apparatuur di-j met plunjezakke vôl op d’n heimat aangînge. Det spul waas dao de helft goojekouper. Koffiemuuëlkes, mikserkes, saappörskes, haordruuëgerkes en det spul. Meinige aafzwjèjer is d’n houwelikse staat ingegânge met apperaatjes uut La Courtine.

Dus zoeë slecht waasj in deenst neet. Ge aotj op oefening waal de helft vanne Bieëgdjerhej of de Veluwe op ajje in de tiegersluipgângk doeër de gaele zândj schraveldje, mer toendje dao later gongtj wândele blieëk dejje toch nog wat haatj laote ligke.

Mer jèh. Hieët det kaerels van oeës stamtaofelgaste gemaaktj? Dao gaon ve ’t oeëver hebbe beej ’n pötje beer.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.