Stamtäöfelkes aflevering 95: Wi-j zoeë: Vêrrekes (met hoeëfdletter)?

Teikening: Linda van den Bercken. “t Zeen mich kuuze!”

Ajje huuërtj of laesj detter in oeës lând bekans aevevöl vêrrekes gefoktj waere as d’r inwoeëners roôndloupe, dan vraogdje uch aaf: waat motte ve daomej. Di-j kriêge vae  vanzelaevesdaag noeëts weggesmousj. Mer ge hètj tösse di-j inwoeëners ounog ‘ne houp vêrrekes zitte en di-j hebbe ‘ne slieps um. Mer di-j telle ze neet beej de vieëtelling mej en ge moogtj ze neet slagte (zegke ze). D’r zeen d’r waal beej di-j ve gaer stiekum in ‘ne vêrrekestâl tösse de kuuze zooeëje zeen loupe en ongezeen mej nao de slagteri-j wille steûre, mer de kuuërmeister zal ze d’r wul oetsillekktieëre. Di-j hebbe eur spek toês inne kloes ligke. Jaomer, want di-j zitte dék vèt int det soeërt spek. Pegulânte bedoel ich daomej, in de diverse beroepsgroepe. As bevuurbieëldj ‘ne avvekaot nao uch glimlachtj, mojje uch eigelik op slaag doeër ’t duursgaat nao de boetelocht spooje, want hae zuût de provisiepenninge al inne portefullie stroume. Vör ’n schout, van pakweg 400 eurokes, woeëjae beej de rechter, nao eur volste recht, vanaaf prebieërtj te kaome, èsse ‘ne halleve daag bieëzig (zieëte) à 120 euro per oor. Paktj eur tèlmesjienke, en dan kujje zèllef oetélle wi-j de köste stiêge.  Jaowaal: oongertösse gestieëge tot 880 Eurokes. Det zeen allewiel roontelum 350 potte beer. Det kunne mien klump oettelle en det zeen gein avvekaote. Dao kujje dae-n avvekaot in verzoêpe en zeeje goojekouper oet en hejje de lôl van. “Noow kjoer noow peej” (det es neet volleges Veldeke)  es in de Steets (States vlgs Veldeke) al ènnigzins normaal, huuër ich. Det motte ze heej ouch mer gaw inveûre. En det zeen neet allein de avvekaote. Makelaers zeen proônt ins.

Di-j bestaon beej de grasie van ’t onbenûl waat vae zèllef hebbe van hoêzer koupe of verkoupe. Ajje uch de moôte dootj um eur koeëj zèllef aanne mân te brînge, kân det wat langer doore, mer asj löktj schiltj ’t uch gaw e paar doêzendj euroos.  En dao kujje dèk vör aanne stamtaofel zitte, of eur vraw ’n bleumke mejbrînge wil ich mer zegke. Mer dao rietj dae makelaar waal ziêne Lamborghini van. Detj börsj!

En braektj mich de moel neet oeëpe oeëver onreûrendjgoodmagnate. Ontreûrendj triest dék. Oongertösse det di-j met eure kedee êrreges aan ‘t ein of ânger strând zich ligke te koêtele, prebieëre de heûrders met eur AOWtje en smaal pensjoentje de heûrpenninge op ’t aete te spare. Of de neringdoondje heurder (gein weênkelketting!) dae  prebieërtj aan ziên fajiessemênt te ontkaome met 12 oor poejakke eederen daag. Kloeëtj d’r mer mej aan, zegke ze dan.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.