Stamtäöfelke aflevering 9: De Roeëj Tej

De Roeëj Tej wi-jtj al hieël aod waas en ’t neet mieër zuûver wist en de vuuërgaevel van ’t boorderi-jke. (Foto Bea Haex)

Aanne stamtaofel beej De Paol woeërt d’r oeëver gekaldj wi-jtj d’r vreuger oppe Hej aan tow góng. Begîn vuuërige ieëw haaj Bolle Jan de rowwe nateur vanne hej verângerdj in schoeën akkers en wejje. Op groeëte en klein boorderi-jje deeje de bore eur bést um op dae schraole zândgroond mét völ kûnstmést bógkes, of in ’t béste gevâl rog te verbawwe . En in plaats van schäöp oppe hej kwome d’r kuj inne wej. Det léste zal Bolle Jan gevaordj hebbe, want dae haaj in d’n ieërste werreldjoeërlog völ gêldj verdeendj mét de smókkel van dik 800 schäöp (in eîne kieër !!) dwers doeër d’n elektriese-n draod op Bêls aan. En oongerwieëges geînen eine kemmies te zeen ! Det waas geîne zuûvere koffie. Dao mótte mieër minse wieët van hebbe gatj. Hae hieët d’r dan ouch e paar maondj vör in Veenhuize gezaete. De Hollandse gezétte stónge d’r vôl van, mer in di-j van Wieërt koszje d’r gein létter oeëver laeze. Tot wiêt nao WOII gînge di-j óntginninge doeër. Innen oeërlog mét hölp van de Arbeitseinsatz, di-j ’t Wiêfelterbrook enne Kruûspieël doeër ’t grave van bieëke óntwaterdje.

Op e kerteerke loupe vanne kêrk aaf, toendertiêd oeëver ‘ne zândwieëg (szoeëmers mouf en swîntjers toter) loog ‘t boorderieke van Graad Haex. Op schraole groond -dócht beej e dennebos- scharreldje d’r wat hinne roond, aan d’n tui-jer stóng ’n geit en inne stâl stóng e koeke en loog e vêrke zich te vervaele. Graad waas getrawdj mét Tej (Thea of Mathea Gielen) di-j de beejnaam “De Roeëj Tej” haaj. Ze haaj wat rossige haor. Um wat beej te verdeêne verkoch Tej hinne-ejjer. Stadse minse kwome métte fiets en métte kallebas aant steur op de bedoning aaf, schraveldje achterum oeëver de stâl de kuuëke binne en zatte zich aanne houtere taofel naodet ze ieërst de vleêge d’r aafgehawdj haaje. Dan woeërt ieërst oeëver ’t léste noets genaaswaterdj en dan begos Tej de ejkes in te pakke. Mer kwoomdje towvallig op zoondigemiddig, dan mós Tej um 3 oor efkes tevoot nao ’t lof inne Hej-kêrk en mószje wachte totj trök waas. Baeje góng vùùër de kost verdeêne nondedju !  Aoj gezétte, di-j de minse zelf mejgebrachtj haaje, woeërte in veerkêntjige stökskes geschuuërdj en dao-in woeërte de ejkes eîn vör eîn ingepaktj en vörzichtig inne kallebas gelagdj.  Vieftieën cênt per stök koszje di-j ejkes toendertiêd. En det waas völ gêldj, dus mószje d’r vörzichtig mej umgaon. De tas góng weer aant steur en dan oeëver de zândwieëg weer op heivers aan. Vreuger waasj hieël gewoeën dejje eur laevesmiddele rechstreeks beej de boor haaldje. Vae haaldje thoês ouch tuitjes mêlk en gooj boeëter beej de Kir (Kirkels) op Laor bevuuërbieëldj.

Tej kwoom allein mer inne stad asj haard vandoon waas. Nao d’n dokter of ’t stadhoês. Mer altiêd tevoot!  ’t Haaj geîne fiets. `t Kwoom zich dan beej os in hoês oetröste. Ajje towvallig aant aete woortj, woeëjtj neet stuuëre, zat ’t zich zoeëlang inne kuuëke en baejdje oongertösse ’n österke. Ich zeen ‘m zoeë nog zitte mét ’t österke oppe kni-jje.

Erm minse? Zeeje gek! Gelökkige en kontênte minse wore ‘t. Dao zeen ve ’t aanne stamtaofel oeëver ins.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.