Stamtäöfelkes aflevering 67: Piêpekrölle, trök inne moeëde?

Fotoarchief Frits: Net vrawke met schoeën piêpekrölle.

Ve hebbe ’t d’r al ’s oeëver gatj waat vrowluj ammaol in eur kalleflieske haaje asze op jats goonge. Vae wieëte al: odeklonje, ‘ne tesseplak met gebordeûrdje kânte kêntjes, paepermûntjes en haorspengskes. Di-j haaje ze noeëdig, asj verkieërdj zoeëj gaon met eûre permanênt. Mer ze haaje ouch ’n kemke bi-j zich. Neet vör eur eige, want eur eige haor waas zoeë stormvast opgemaaktj met beer (doeëdzundj!!) of ânger plekspul dejje dao met geine kâmp aan mochtj kaome. Ge mochtj d’r âmper nao wiêze, bang det d’n hieële tispel inne wèr zoeëj kaome. Nein det kemke waas vör de eige of de eskortieërendje manspersoeën, um op gezatte ti-jje ’t loêzepaedje waat di-j vreuger haaje, keurig recht te haoje. Egaal woeëtj zoot: lînks, rechs of inne midde. Di-j joonges haaje wul ’n porsie brilletien inne koef zitte, mer dao koszje aevegood doeërhieën keime.  Ge mosj allein zörrege dette “nateurlikke” golf d’r in blieëf zitte. Dae plèkdje vanne véttigheid vanne brilletien vaneiges weer aannein.Mer ’t loêzepaedje most krônkelvreej zeen.

Doeërgaons zoôter in de kallebèskes ouch ’n luppestift, dae beej eeder bezeuk aan ‘t plaatselikke huuske zien deenst most doon um de lupkes op kluuër te haoje. As joonges zagte: “Gieëst dich dien stifte luppe?”, woeërt det meist neet op priês gesteldj, want daovör waasj ’n te sirrejeus gedoons waat hieël krieë kwoom um de uterlikke aanblik op z’n vuurdeiligst te laote oetkaome. Manne, ge motj ’s inne gate haoje: as vröllie trök kaome vant miechele in ’n kefee zeen de lupkes völ roeëjer as vantevuuëre. Oftj kusproof es mojje zèllef oetprebieëre en soms hebbe ze ânger kluuëre. Ichzellef kus neet gaer op greûn of paars. Gelökkig hebbe allewiel de vröllie ouch ’n buuërs in eur flieske zitte.  Di-j van mich ouch. En soms betaaldj ze ounog! Ich bli-j!

Oeëti-jje zeeje dieës daag weer maegdjes met piêpekrölle. Neet dék, mer tòch. En ’t hieët wat. Ge moogtj ’t nostalgie neûme, of aojerwets, of oet d’n tiêd, mer ge motj towgaeve: ’t uigtj sjermânt. Ich zeentj gaer. Leever as di-j peêmele di-jje dieës daag tieëge-n’t liêf louptj. Mer as ich d’r aan deenk wi-jvöl moote det det vreûger mien zösters koszje um schoeën piêpekrölle te make, snap ich woeërum detze oet de moeëde geraaktj zeen. Ajje det eeder waek doeër de kapper motj laote doon, loupdje al gaw inne beejstând. De kapper rietj dan ‘ne Maseratie. D’r kwoom vreuger van-âl  beej te pas: kröliêzers of -tange, di-j heit gemaaktj woeërte oppe gaasvlam, krolspelde,  beer (???? waat jaomer!), babelotjes woeëmej dejje de piêpekrölle indrejdje. ’t Woeërt es ’n verbastering oet ’t Frâns van “Papillotte”, woeëmej ze ’n reepke stof of pepeer bedoeldje um de haor in te drejje. As vröllie zich vreuger pas haje gepermanêntj en de haor, ingedrejdj en waal, nog most druuëge, zoogdje ze nog wul ’s boeëdschappe doon met de krolspelle of babelotjes nog inne haor. Waal ’n kopdukske d’r oeëver, want dan meindje ze detj neet opveel beej de minse. Mer met meine, beschieët d’r zich eine, zagte ze vreuger al. As ’t vrawke oppe foto uut 1996, met di-j schoeën piepekrölle, zich beej mich meldj, kriegtj ’t mien book vurniks kedo. ’t Woeëndje indertiêd op ’t Indj.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.