Stamtäöfelkes aflevering 51: Met ‘n mókkelke op eure kni-j

Reagieëre: frits.pop@ziggo.nl Teikening Jack Moonen. “De knoefelhaojing beej “De snelle vliet”.

Jaorelângk haaje ve det lidje neet mieër gehuuërdj, mer inins waas weer ‘ne kieër oppe radio. De ballade “Aan de oever van een snelle vliet”. In feite ’n hieël lânk melodramaties verhaol. Det goof kâl aanne stamtaofel, want weem haaj det vreuger noeëts mejgemaaktj as Piet van Soest met ziên Cocktail Quintet det lidje spuuëldje in Trefpûnt Lenders of beej De Rogstaeker (Wolter). D’r waas indertiêd mer eine kieër inne vieërtiên daag dânse, en dan met laevendje meziek. Diêzjiês en plaetjes kindje ve toen nog neet.
Alle joonges en maegdjes zoote keurig netjes aan täöfelkes met ’n desso-tepijtje en d’n ober kwoom langs um hieël belaefdj te vraoge of dejje wat woeëjtj drînke. Mer völ jônges stoonge aanne bar, want dao gongtj vlotter met de pîlskes di-j toendertiêd 55 sênt  (= €0,25!) koszje. Ajje wiêt wegdoeëktj achter de bar, koszje uch dao hoêke vör ’t maegdje waat  verlekkertj woor op uch en te zieër achter uch haer kèdsje. Zèllef doeëk ich dao weg vör det vrawke woeëvan ich oet ervaring wist detj mer twieë èrtjes oppe plânk haaj. Split-èrtjes, ounoch!
Mer ajje woeëjtj dânse gingdje nao ’t mokkelke van eûr kuuës tow en as ânger uch neet vuur woore, vroogdje dèt ten dâns. Komplieët met ’n belaefdj kopknikske. De meziek spuuëldje doeërgaons drej lidjes achterein en dan waasj effe pauze. Ge brachtj eur firtelke netjes trök nao zien plaats en gingtj wieter met woeëje te vuuëres mej bieëzig woortj. Mieëstal beer suppe en aojore. Allewiel staon ze wat op en nieër te schöddele en inne locht te zwèjje asze danse, mer vae woore herstikke good in Fokstrot, Tango, Îngelse wâls en Kwikstèp. Aan eine kânt hând-in-hând en de angere êrrem um eur bei-je middel geslage dânsje ge boêk aan boêk en det waas ’n hieël fein geveûl. Oeëti-jje dânzje ge wul ’s wèngske-aan-wèngske, mer dan moszje uch wul al wat baeter kinne. En dan wachdje ge d’n hieële-n aovendj op det èin lidje: “Aan de oever van een snelle vliet, een treurig meisje zat”. Op det memênt ging de jong oppe rechter kni-j zitte, ’t maegdje zat zich op ’t horiozontaal staond linker-boeëvebein, ’t lîcht woeërt gedêmptj zoeëdèjje inne romantiese schieëm zootj en ’t knoefele kos beginne. Ajje noow eur fantazie laotj wêrreke, hoof ich verder neet alle finesses oet te gaon legke. Mer op di-j memênte zeen d’r völ sluikse muulkes vör d’n ieërste kieër oetgewisseldj. Op di-j meneer ontdekdje ich beej det maegdje di-j split-èrtjes. Ein ânger maegdje vroog mich oeëts of ich ‘n kniêp inne tes haaj. Det waas neet zoeë, mer ’t stong waal op schêrrep. En ich krieëg ‘ne roeëje möttert, mer det zooje âmper inne doonkele.
Vae haaje dansles van ’n danschoeëlvrawmes oet Venlo (VanKooten?) en di-j heel good inne gate of dejje alle dânspèske sekuur oetveuërdje. De joonges woore mieëst vant Kleezje en de maegdjes vanne MMS. Oeëti-jje woor de verhaojing neet hâllef-um en moste joonges wachte totter maegdjes vreej woore. Beej tevöl aan vröllie waas det gein prebleem, di-j mochte met deindânger dânse. Mer toen d’r ‘ne kieër joonges tevöl woore en ich vör de kuit  ging danse met miêne klasgenoeët Bert Stokbroeks (van Zestieën) leep det vrawke roeëd aan en haaj os bekans boete gestâmptj. Aojuzzes, vae snapdje neet woeërum vae neet en de vröllie waal? Ti-jje verângere.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.