Stamtäöfelkes aflevering 30: Wertha en di-j van Pitaf

Foto archief Frits Weerts. “Lossers van schuûte aanne Busseng”

De mansluj aanne stamtaofel és eure laeftiêd oongertösse good aan te zeen. Mer wi-j di-jzellefdje joonges nog in ‘n korte bóks wis zjuust boeëve en sportkouskes wis zjuust oonger de kni-j lepe, woeërt de moûttoeëre vanne Wertha gebawdj. En wi-j di-jzelleje men wat umhoeëggeschoeëte wore en ’t verschil tösse mêlk en beer, in ’t vuuërdeîl van ’t léste, begoste te preuve, waasj awweer aafgeloupe métte Wertha. Ze hebbe waal, ouch allewiel nog, de moel vôl oeëver det beer, zjuust as-of ze d’r toen al dageliks ‘nen eîmer van droonke, mer det és zwaor oeëverdrieëve. Weem dörftj nog te bewieëre wi-j det beer smaakdje? Zoeëj dae smaak os nog aanstaon? Des neet te zégke. Volges sómmige mószje d’r dék van nao de pisbak. Kwak neteurlik! Zoeë zagte ze van Maesbeer oet Rooj, dejje d’r van aanne schiêt kwoomtj. As det waor waas gewaesj dan haaj hieël Wieërt sdaags nao ’t Boorebâl innen Apollozaal, op de boutkiet gezaete. Des dus allemaol betrékkelik.

Mer aevegood és de nowwe Wertha Tripell dae ze awiel inne Stadsbrouweri-j klaor stoume e genot vör de getraindje beerpreuver en zoeëdje kunne zégke dette oet ’t patersvaetje keumtj. D’n aoje hieër Stang (Mathijsen) zoeëj d’r gruuëts op zeen gewaesj. Zoeëdoondje blieftj de naam Wertha behaoje en dus laotj dae moûttoeëre ouch mer staon. Ederskieër ajje ‘m zeetj, schutj uch te binne dejje nog ’n Tripellke mótj gaon pakke ieërtj weer te laat és. Létj op: dieëze Tripelll weurtj mét drél l’s geschrieëve. De rieëje és, det dan neme huuërtj dejje mét döbbel tóng kaltj ajje d’r wat völ gehoffe hetj.

In de jaore twîntjig en dêrtig vanne vuuërige ieëw woeërt inne kefees aanne Busseng ouch Wertha getaptj. En dao góngtj d’r dék óp. De daâgloeëners di-j dao de schieëp mét stein, mael of törf loszje, krieëge aant indj vanne sjiecht in haarde mûnte oetbetaaldj en det móst op slaag umgezatte waere in vloejbaar substântie. Det haaje ze dan ouch waal verdeendj, di-j van Pitaf (de Graef), want ’t waas zwaor wêrk waat dao gedaon móst waere. De foto’s spraeke vör zich. Gei wêrk vör zubbedei-jesse, want gaotj d’r mer aan (of baeter gezagdj: oonger) staon mét zoeë’n vracht op eur schoûwers en daomej langs e leî-jerke nao boeëve schörge. Of métte kroekèr vôl stein oeëver ’n smaal passerel richting wâl krujje. Dae pot beer daonao inne kefee aanne Busseng van “Wullem van Janke” of ”Pier vanne Metser” siszje uch dan inne kael. Ich mocht dao van oeës vader neet kaome, want de kâl dao binne waas neet geschiktj vör jóng uuërkes. Mejjeh, snoeëterkuûke mochte toch nog geî beer drînke. Waal Minal, en det waas ouch e drênkske vanne Wertha. Doeër “MINder ALcohol” int beer te doon, haaje ze metein de naam oetgevoonge. Tieëgenoeëver de 6% in de pîls, waat ze stêrk beer neumdje, stóng de Minal mét hoeëgoet 2%. Dus waat zagte de manskaerels: “Des e vrölliedrênkske”. En toen woeërter al rap gezagdj: “Des good vör ’t zog”. Mer vröllie en wichter voonge ’t waal lekker umdetj zeut waas. Mer vae kaome d’r neet mieër achter woeëvan ’t gemaaktj woeërt. Ze meindje van ’t wort dae oetgefîlterdj woeërt beej ’t brouwe vanne pîls. Weem weîtj nog? Mer ‘t és zieëker detter in di-j tapperi-jje aanne Busseng neet zoeë gek völ Minal gedroonke zal zeen.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.